Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


Instytut Zdrowia, Ústí nad Labem
Moskiewska 15, 400 01, Ústí nad Łabą

 

 

 

RAPORT KOŃCOWY

 

Wynik projektu programowego z dotacją pieniężną z Wewnętrznej Agencji Grantów Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej*

 

 

Nazwa programu: Zapobiegawczy i immunomodulujący wpływ suplementacji RNA, porównanie testów klinicznych z modelem eksperymentalnym.

 

 

Numer rejestracyjny:           NJ 6888 - 3

Data realizacji projektu:       2001 - 2003

 

Ústí nad Łabą 29. 1. 2004

 

Instytut Zdrowia, Ústí nad Łabą

Moskiewska 15, 400 01, Ústí nad Łabą

Zawartość

Wprowadzenie. 4

Część eksperymentalna. 5

1.      Cel eksperymentalnej części projektu. 5

1.1.      Założenia początkowe: 5

2.      Model eksperymentalny. 5

3.      Wyniki 6

3.1.      Wpływ produkcji IL-2, IL-4, L-12, TNF oraz IFN.. 6

3.2.      Oznaczanie ilościowe komórek wytwarzających przeciwciała hemolityczne IgM a IgG.. 8

3.3.      Wpływ na cytotoksyczność komórek efektorowych. 9

3.4.      Oznaczanie aktywności proliferacyjnej komórek limfoidalnych. 11

3.5.      Przepływ cytometrii. 12

3.6.      Regeneracja tkanek miękkich jelita krętego przez dietę wzbogaconą o nukleotydy. 12

4.      Programy prewencyjne. 16

4.1.      Uzupełnianie żywieniowe u dzieci w wieku przedszkolnym.. 16

5.      Suplementacja dzieci w wieku szkolnym.. 19

5.1.      Romowie (populacja cygańska) 19

6.      Nowe sposoby suplementacji 22

6.1.      Populacja seniorów 22

Część kliniczna. 24

1.      Korzyści speleoterapii z dietą żywieniową dla leczenia schorzeń alergicznych. 24

2.      Wpływ na stan zdrowia u osób z klinicznymi objawami zespołu przewlekłego zmęczenia z definicją zakażenia EBV. 27

3.      Suplementacja pacjentów z alergią wziewną, spowodowaną przez roztocza kurzu domowego. 29

4.      Suplementacja nukleotydami w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego. 30

Literatura: 34

 


 

Szef projektu:   MUDr. Josef Richter

Współbadacze: RNDr. Petr Šíma, CSc.

MBÚ Academy of Sciences, Prague

MUDr.Ivan Pfeifer, CSc. Charles University Prague

 

Pomoc specjalna:

RNDr. Vlastimil Král,       CSc.

Health Institute, City: Ústí nad Labem


MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Health Institute, City: Ústí nad Labem


Ing. Ivana Stiborová

Health Institute, City: Ústí nad Labem


MUDr. Stanislava Richterová

Health Institute, City: Ústí nad Labem


Jitka Pešková

Health Institute, City: Ústí nad Labem


MUDr. Dagmar Slížová

Institute of Anatomy LFUK Hradec Králové


Mgr. Lucie Dobiášová

Health Institute, City: Ústí nad Labem

 
Ekonomical-working backup:

Ing. Miroslav Štráchal Ing. Jana Adamcová Martina Škvárová Irena Zemanová

Health Institute, City: Ústí nad Labem


 


Wprowadzenie

Na pogarszający się stan zdrowia ogółu populacji mają wpływ zarówno złe nawyki żywieniowe, jak i niewłaściwa proporcja podstawowych składników odżywczych dostarczanych z żywnością. Szacuje się, że 15-25% wszystkich zgonów ma związek z niewłaściwym odżywianiem. Optymalna obecność witamin i pierwiastków śladowych w żywieniu / żywności jest stale powtarzanym podstawowym zapotrzebowaniem, wpływającym, na jakość zdrowia populacji. Nieodpowiednia kompozycja odżywiania / żywności wpływa na nasz układ odpornościowy analogicznie jak niedobór pokarmu, zwłaszcza w dwóch przedziałach wiekowych u ludzi, w okresie wzrostu (dzieciństwo) i w okresie starzenia. Obecne style / koncepcje światowej polityki zdrowotnej opierają się na tych ideach / wnioskach. Polityka ta koncentruje się na programach prewencyjnych, których celem jest dotarcie do możliwie najszerszej części populacji. Z tych powodów nasza polityka zdrowotna powinna obejmować badania i weryfikację kliniczną różnych suplementów diety, w których udowodniono ich pozytywny wpływ na metaboliczne, fizjologiczne i immunologiczne funkcje. Aspekty te są w znacznym stopniu uznawane w krajach rozwiniętych, w których większą uwagę przywiązuje się do kwestii suplementacji żywności różnymi mikroelementami. Japonia, USA i niektóre kraje europejskie opracowują programy dla tzw. Żywności funkcjonalnej. Wiele z wyżej wymienionych aspektów jest dokładnie analizowanych w materiałach WHO "Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku".

Celem naszego projektu była weryfikacja możliwości wpływania na zdrowie i układ odpornościowy poprzez odżywianie i suplementację produktami odżywczymi o wysokiej zawartości DNA. Zbadaliśmy wpływ wysoce oczyszczonego DNA pochodzenia drożdżowego na wybrane parametry odpornościowe, w doświadczeniach oraz w badaniach klinicznych i profilaktycznych. Stwierdziliśmy, że pewien wynik można osiągnąć dzięki produktowi Imuregen, który ma wysoką zawartość aminokwasów, polipeptydów, oligo i polinukleotydów. Zaletą tego produktu jest bardzo dobra dostępność finansowa (koszt jednego dnia aplikacji jest 20 razy niższy niż w przypadku niemieckiego produktu "Torula").

Określiliśmy optymalną dawkę suplementu w odniesieniu do dawkowania w celu leczenia zapobiegawczego i dawkowania w leczeniu. W założeniu projektu zaczęliśmy od założenia, że immunoregulacyjne działanie egzogennego DNA jest bardzo użyteczne w syntezie kwasów nukleinowych podczas podziału komórki. Dietetyczne nukleotydy z punktu widzenia energetycznego pokrycia w tym zastosowaniu są o wiele bardziej odpowiednie również, dlatego, że ich częściowe rozszczepienie w przewodzie pokarmowym prowadzi do ich szybkiego wchłaniania, a tym samym do ulepszonej komórkowej naprawy różnych tkanek organizmu, które zależą od podaży / karmienia egzogennymi nukleotydami. W wielu przypadkach można stwierdzić, że w znaczeniu żywienia nukleotydy dietetyczne są z tego punktu widzenia niezbędne. Brak dietetycznych nukleotydów w organizmie człowieka może prowadzić nawet do objawów niedożywienia, co opisano pod nazwą NAIDS (Syndrom Nabytej dysfunkcji żywieniowej- Nutritionally Acquire Dysfunction Syndromes).

W naszym badaniu próbowaliśmy nie tylko zweryfikować funkcjonalność suplementacji dietetycznymi nukleotydami, ale także ich pozytywny wpływ na zastosowanie profilaktyczne i kliniczne. W układzie poszczególnych badań klinicznych przekroczyliśmy zakres początkowych celów, ponieważ osiągnęliśmy ważne wyniki przy stosowaniu dietetycznych nukleotydów w wielu chorobach. Z tego powodu kontynuujemy badanie wskazań klinicznych / zastosowań dalej. Zalecamy możliwość powszechnego stosowania produktu Imuregen w postaci napojów (obecnie wytwarzanych przez firmę "Dobra Voda”), jako bardzo korzystnych dla społeczeństwa.

Ze względu na to, że zakres badania był tak szeroki, wiele innych artykułów / badań cząstkowych zostanie opublikowanych w roku 2004. Publikacje w Czechach i za granicą w języku angielskim będą stopniowo przedstawiane, niektóre po przetworzeniu ukończonych etapów, inne po ukończeniu badań na wystarczającej liczbie osób.

 

Część eksperymentalna

 

1.     Cel eksperymentalnej części projektu

W ramach projektu ważne było (weryfikacją możliwości pozytywnego wpływu na układ odpornościowy odżywiania, poprzez odżywianie produktami o wysokiej zawartości dietetycznych nukleotydów (dNT), a tym samym pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia populacji), uzupełnienie badań klinicznych o wyniki z eksperymentalnych modeli zwierzęcych, których nie można uzyskać w badaniach klinicznych na ludziach, ze względów praktycznych lub etycznych. A które są ważne dla zrozumienia mechanizmów efektów immunologicznych / wpływu dNT.

1.1.   Założenia początkowe:

Dokładny mechanizm wpływania dNT na procesy immunologiczne nie jest do końca poznany. Uważa się, że dNT w organizmie działają na wielu poziomach. Zwłaszcza przez zwiększenie podaży endogennych nukleotydów, które są stosowane przez namnażanie i różnicowanie komórek immuno-kompetentnych. Intensywny początek tworzenia nukleotydów po aktywacji immuno-kompetentnych komórek przez antygen, tłumaczy się wysokimi wymaganiami w zakresie przygotowania metabolizmu energetycznego, potrzebnego do syntezy kwasów nukleinowych, a także, że komórki limfoidalne mają ograniczoną zdolność syntezy i endogennego ponownego wykorzystywania zwłaszcza nukleotydu pirymidyny.

Udowodniono, że redukcja dNT w żywności objawia się obniżeniem immunologicznej gotowości organizmu, zwłaszcza reakcji odporności komórkowej (składnik T), (obniżenie proliferacji komórek limfoidalnych po indukcji alogenicznej, obniżenie wytwarzania interleukiny-2 i niższej ekspresji receptora dla IL-2) i humoralnej (składnik B), które są skuteczne w odporności przeciwko infekcjom.

W przeciwieństwie do tego, suplementacja dNT wspomaga nie tylko normalne funkcje fizjologiczne, ale staje się konieczna do procesów regeneracyjnych. Wiele badań wskazuje, że immunocyty stymulowane przez antygen i komórki metabolicznie aktywnie uczestniczące w funkcjach immunologicznych (makrofagi, granulocyty itp.) Zwiększyły zapotrzebowanie na dostarczanie dNT.

Procesy różnicujące proliferację limfocytów aktywowanych antygenem wymagają dodatkowego zwiększenia podaży nukleotydów (zapewnionego przez syntezę endogenów lub przez ponowne użycie ze źródła egzogennego - pożywienie), które są stosowane w metabolizmie energetycznym, a później w syntezie jąder komórkowych przy ekspansji klonów podczas odpowiedzi immunologicznej.

2.     Model eksperymentalny

Dla ustawienia podstawowych/startowych parametrów antyinfekcyjnej i antyrakowej odporności, użyto, jako zwierzęta doświadczalne myszy z określonej grupy krzyżowanej Balb (AnLab, Praga). Wiek 3 miesiące, średnia waga 20g, utrzymywane w standardowych warunkach (temperatura, światło, zunifikowana podstawowa dieta ad libitum), w każdej z grup: kontrolnej i testowanej było 16 osobników. Myszy C57Bl / 6 miały wszczepione komórki czerniaka B16F10 (Weizmann Inst., Rehovot, Izrael). Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w dwóch równoległych testach i powtórzono trzy razy.

Jako źródło dietetycznych nukleotydów zastosowano standardowe wysoce oczyszczone drożdżowe RNA (rybonukleinowy rdzeń kwasowy Torula typ II-C, Sigma Aldrich Chemie, Gmbh, Steinheim Germany) oraz produkt Imuregen (Uniregen s.r.o, Nachod) w prewencyjnym protokole czasowym (4 tygodnie) dieta pitna w dowolnej ilości oraz w dawkach (100 mg/l (kg) dNT) ustalona na podstawie rekomendacji w literaturze specjalistycznej.

Na podstawie powyższych założeń, ustaliliśmy zestaw wejściowych parametrów odporności przeciwinfekcyjnej oraz przeciwrakowej po podaniu dNT według harmonogramu projektowego na myszach doświadczalnych w porównaniu do grupy kontrolnej zwierząt (nie suplementowanych).

3. Wyniki

3.1.   Wpływ produkcji IL-2, IL-4, L-12, TNF oraz IFN

3.1.1.Kryteria selekcji cytokin

IL-2 jest markerem aktywacji limfocytu Th1 przez antygen. To jest czynnik wzrostu dla populacji komórkowej T oraz B, a także dla komórek Tc oraz NK. W komórkach "Th" stymuluje on produkcję IL-4 oraz IFN. Stymuluje proliferację i różnicowanie komórek CTL i NK oraz zwiększa ich aktywność cytotoksyczną. Zwiększona produkcja IL-2 oznacza zwiększoną odporność składnika T, a IL-2 jest stosowany terapeutycznie w onkologii.

IL-4 jest produkowany przez limfocyty Th2 i stymuluje różnicowanie komórek B do produkcji przeciwciał IgM i IgG. Wspiera również różnicowanie CTL i granulocytów, zmniejsza produkcję prozapalnych cytozyn (np. TNF-a).

IL-12 jest wytwarzany przez komórki systemu monocytów-makrofagów i wspiera aktywację i cytotoksyczność komórek NK i ich transformację do bardziej skutecznych komórek LAK podobnie jak IL-2. Co więcej, jest to kluczowy stymulator produkcji IFN w komórkach Th1. Jest stosowany w leczeniu chorób nowotworowych i pasożytniczych.

TNF-α (cachectin) działa cytostatycznie i cytotoksycznie na komórki nowotworowe. Jako czynnik prozapalny (endogenny pirogen) indukuje stan zapalny (poprzez stymulację produkcji głównie IL-1 i GM-CFS) i wspiera toksyczne działanie endotoksyn G-bakterii. Wytwarza TNF-α i jest hamowany przez inne cytozyny, a także przez IL-4.

IFN reguluje działanie plejotropowe w układzie odpornościowym. Między innymi wspiera różnicowanie komórek B i T i stymuluje ekspresję HLA-1, dzięki czemu ułatwia / pomaga w trafieniu / działaniu przeciw CTT. IFN jest aktywatorem makrofagów i komórek śródbłonka. Rekombinowany IFN jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu chorób wirusowych (Actimun).

3.1.2.Aranżacja eksperymentu:

Profilaktyczne stosowanie dNT (Torula) przez 30 dni dla myszy, grupa C57Bl / 6, zaszczepiona przez komórki nowotworowe czerniaka. Stężenie cytozyn zidentyfikowano metodą ELISA (patrz rysunek 1)

Rysunek 1. Porównanie stężeń badanych cytozyn w porównaniu z grupą kontrolną.

r1png             

3.1.3.Wnioski:

Zapobiegawcze 30 dniowe podawanie dNT myszom z rakiem pokazały znaczący wzrost IL-2, IL-4, IL-12, a najbardziej IFN, w porównaniu do grupy kontrolnej. Podczas gdy produkcja TNF-a nie została przeprowadzona i jego stężenie pozostało na poziomie grupy kontrolnej. Można stwierdzić, że zapobiegawcze podawanie nukleotydów wspiera produkcję ważnych cytozyn, szczególnie tych, które są odpowiedzialne za budowanie odporności antyrakowej. Co oznacza: bezpośrednie stymulowanie różnicowania i aktywności CTL i komórek NK (IL-2, IL-4, IL-12, IFN-ç), niektóre z nich są już stosowane terapeutycznie (IL-2, IL-12, IFN- ç) lub są ważne dla rozwoju złożonej odporności. Co oznacza, że składnik B, na którym opiera się odporność antyinfekcyjna (IL-2, IL-4) i komórki systemy monocytarno-makrofagowego, są ważne przy przetwarzaniu antygenu, we współpracy T i B (IFN). W przeciwieństwie, prewencyjne stosowanie dNT nie spowodowało wzrostu TNF-a, który jest ważnym czynnikiem prozapalnym, i można pośrednio założyć, że może to być wynikiem zwiększonej produkcji IL-4, który hamuje TNF. (patrz wyżej).

Można wywnioskować, że wpływ dNT stosowanego w formie długotrwałej diety w formie napojów (Torula i Imuregen) w środowisku eksperymentalnie wywołanych procesów nowotworowych (myszy-czerniak) ma wyraźnie wspierający wpływ na produkcję cytokin, pozytywnie wpływające na przygotowanie i rozwój przeciwnowotworowego składnika odporności. Przeciwnie, nie wpływa to na ilość wytwarzanego TNF-a, który nawet w przypadku działania cytostatycznie cytotoksycznego jest głównie silnym czynnikiem rozapalnym.

 

3.2.   Oznaczanie ilościowe komórek wytwarzających przeciwciała hemolityczne IgM a IgG

3.2.1.Kryteria stwierdzania ilości IgM a IgG:

IgM przedstawia główną grupę przeciwciał w momencie wystąpienia pierwotnej reakcji immunologicznej. Skuteczna odporność humoralna w późniejszych fazach odpowiedzi immunologicznej spoczywa głównie w klasie przeciwciał klasy IgG. Kwantyfikacja komórek, dzięki której przeciwciała hemolityczne IgM i IgG mogą dostarczyć informacji, na jakim poziomie, przez zapobiegawcze zastosowanie dNT wpływa nie tylko różnicowanie prekursorowych komórek immunokompetentnych dla obu klas imunoglobulin, ale także dynamika przesunięcia molekularnego IgM w IgG w przedłużaniu pierwotnej reakcji immunologicznej.

3.2.2.Aranżacja eksperymentu:

Całkowita ilość komórek limfoidalnych śledziony wytwarzające przeciwciała hemolityczne klasy IgM oraz IgG immunizacja antygenem zależnym od T (0,5 ml 4% erytrocyty owcy, 5. dzień pierwotnej odpowiedzi immunologicznej) zostały wykryte zmodyfikowaną metodą “plak” Jerneho (Dwuwarstwowa metoda agarowa- przyp. Tłumacza), gdzie komórki wydzielania przeciwciał identyfikuje się poprzez ograniczanie osobnika testowanego i tworzenie strefy hemolitycznej.

Grupa myszy Balb/c była porównywana po 30 dniowym okresie programu picia/diety wzbogaconej dietetycznymi nukleotydami (Torula i Imuregen). Wartości zostały zaprezentowane, jako średnie bezwzględne ilości komórek tworzących przeciwciała hemolityczne. Określone / wykryte u pojedynczych badanych zwierząt i obliczone na 108 komórek limfoidalnych. Średnie wartości testów równoległych, które zostały powtórzone trzy razy, przedstawiono w tabeli 1, rysunek 2.

Tabela 1. Średnia bezwzględna liczba komórek wytwarzających przeciwciała hemolityczne IgM i IgG w konwersji na 108 komórek śledziony.

r2png

 

Rysunek 2. Średnia bezwzględna liczba komórek wytwarzających przeciwciała hemolityczne IgM i IgG w konwersji na 108 komórkach śledziony

r3png

 

3.2.3.Wnioski:

Po 30 dniach zapobiegawczego podawania dietetycznych nukleotydów w formie napojów/w diecie płynnej przy oby dwóch testowanych produktach znacznie zwiększone zostały bezwzględne ilości komórek wytwarzających / produkujących przeciwciała hemolityczne IgM i IgG w śledzionie immunizowanych zwierząt w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Różnice między oby dwoma badanymi produktami (Torula i Imuregen) nie były znaczące. Jednak wzrost bezwzględnej liczby ogniw nie jest wyczerpujący (przekracza tylko 1. zamówienie).

Można się spodziewać, że po długotrwałym podawaniu dNT w postaci zapobiegawczego picia / reżimu napoju z testowanymi próbkami torlula i imuregenu powstaje tendencja do niewyczerpującej stymulacji różnicowania komórek immunosupresyjnych w kierunku wytwarzania humoralnych przeciwciał ochronnych, a poprzez to do wyższej gotowości elementu komórkowego B układu odpornościowego, od którego zdolności bezpośrednio zależy skuteczność odporności na infekcje.


3.3.   Wpływ na cytotoksyczność komórek efektorowych

3.3.1.Kryteria określania zdolności cytotoksycznej komórek NK

Określenie aktywności cytotoksycznej komórek limfoidalnych umożliwia uzyskanie informacji o wpływie dNT (dietetycznych nukleotydów) na różnicowanie komórek NK.

3.3.2.Organizacja eksperymentu

Cytotoksyczność komórkowa jest kwantyfikowana przez mierzenie liczby 51Cr, który jest uwolniony z oznaczonych komórek (T) celowych (guza), które są zabijane przez efektory NK (natural killers),z komórek (E) badanych zwierząt. Jako cytotoksyczny układ testowy zastosowano komórki docelowe linii nowotworowej YAC-1 (Amerykańska Kolekcja Typu Kulturowego)

Porównywano myszy Balb/c, po 30 dniowej aplikacji diety w postaci płynów z dNT (dietetycznymi nukleotydami), produktami Torula i Imuregen. Wartości są przedstawione, jako średni procent cytotoksycznej aktywności śledziony, po 3,5 i 18 godzinach od inkubacji komórek efektorowych z komórkami celowymi YAC1 opisanymi 51Cr w stosunkach: E:T:200:1;100:1;50:1;25:1. Wartości aktywności cytotoksycznej były obliczane równaniem:

%cytotoksyczności= (cpmexp – cpmspont : cpmmax – cpmspont)x100

Z maksymalnych wydajności cytotoksyczności i są wyrażone, jako średnie procent aktywności cytotoksycznych, ustalone u indywidualnych badanych zwierząt i 3 x powtórzone testy. (obrazek 3)

Rysunek 3. Średnia cytotoksyczna aktywność limfoidalnych komórek efektorowych ze śledziony (NK), po prewencyjnym stosowaniu diety pitnej z dNT; porównanie produktów Torula i Imuregen.

 r4png

3.3.3.Wnioski:

30 dniowe zapobiegawcze stosowanie dNT w postaci diety pitnej z obydwoma badanymi produktami Torula i Imuregen nieznacznie zwiększyły cytotoksyczną aktywność splenocytów efektorowych cytotoksycznych (komórek NK) ukierunkowanych na docelowe komórki YAC1 w komórkowym układzie in vitro.

Można ocenić, że długoterminowe dostarczenie dNT (dietetycznych nukleotydów) zawartych w produkcie Torula i Imuregen, w formie zapobiegawczej diety pitnej będzie miała tendencję do pozytywnej stymulacji niektórych części antyrakowego elementu odporności. Te wyniki odpowiadają z wynikami testów aktywność proliferacyjnej współ-stymulowanych przez mitogen ConA, który stymuluje głównie subpopulację komórek T.


3.4.   Oznaczanie aktywności proliferacyjnej komórek limfoidalnych

3.4.1.Kryteria określania aktywności proliferacyjnej:

Komórki immunokompetentne po zetknięciu z antygenem, przechodzą przez procesy proliferacji, w którym przebieg jest zróżnicowany w końcowym stadium komórek efektorowych. Dlatego określanie aktywności proliferacyjnej komórek limfoidalnych jest istotną informacją na temat stanu odporności immunologicznej organizmu. Kostymulacja przez T-zalezny mitogen ConA wyznacza wpływ testowanej materii na składnik komórkowy T, kostymulacja LPS daje obraz wpływu na składnik komórkowy B.

3.4.2.Organizacja eksperymentu

Proliferacja komórkowa w teście proliferacyjnym ex vivo jest skwantyfikowane przez pomiary wielkości 3H-tyminyna,która jest w fazie S cyklu komórkowego w DNA jądrowym / jądrowym.

Myszy z grupy Balb/c porównano po 30 dniach podawania zapobiegawczo diety pitnej z dNT (nukleotydami dietetycznymi) Torula i Imuregen. Zmierzono całkowitą bazową (spokojną) proliferację splenocytów nie podlegających wpływowi mitogenów i porównywano z proliferacją po kostymulacji ConA i LPS. Średnie wartości aktywności proliferacyjnej zostały zaprezentowane, jako indeksy proliferacyjne, początkujące rozszczepienie komórkowe. (zobacz obrazek 4)

Rysunek 4. Podstawowe i kostymulowane działania proliferacyjne.

 r5png

 

3.4.3.Wnioski:

Całkowita podstawowa proliferacja komórek limfoidalnych śledziony nie odnotowała znacznego wpływu po 30-dniowym podaniu zapobiegawczym dNT (nukleotydów dietetycznych) w formie diety w płynie w oby dwóch testowanych produktach (Torula i Imuregen). Aktywność proliferacyjna znacząco wzrosła przy kostymulacji komórek limfoidalnych dNT na testowanych myszach (używając Torula i Imuregen), mianowicie ConA indukowała subpopulację komórek T. Porównując do aktywności proliferacyjnej grupy kontrolnej (niezależnej od dNT) -porównanie powyższej części 3.3.3.

Podawanie dNT w formie produktów Torula i Imuregen w formie długoterminowej zapobiegawczej diety pitnej, znacząco pobudza proliferacyjne komórki limfatyczne wywołane przez mitogen T i B. Można się spodziewać, że dostarczenie dNT jeszcze pozytywniej wpłynie na komórkowy komponent T odporności.


3.5.   Przepływ cytometrii.

Poprzez przepływ cytometrii zidentyfikowane zostały specyficzne markery powierzchniowe IgM oraz IgG,CD4 oraz CD8, CD11,CD14, CD45 i Dx5 na splenocytach doświadczalnych myszy w obu grupach, suplementowanej dNT (Torula i Imuregen) oraz myszy kontrolnych (bez suplementacji dNT). Podawanie dNT zapobiegawczo przez 30 dni w diecie płynnej nie wpłynęło na wyrażenie żadnego z markerów, w porównaniu do grupy kontrolnej. Z tego powodu nie prezentujemy wartości wynikowej.

3.5.1.Wnioski

Na modelu eksperymentalnym (myszy Balb/c, myszy z guzem C57BI/6) zapobiegawcze stosownie dNT (źródło Torula i Imuregen) podawanych przez 30 dni w postaci diety płynnej nie miało toksycznego efektu na organizm.

Testy immunologiczne, skierowane na podstawową manifestację naturalnej i specyficznej humoralnej i przeciwrakowej odporności, nie pokazało efektów hamujących w żadnej konfiguracji eksperymentalnej.

Zapobiegawcze podawanie dNT niezmiennie wspiera komórkowe i humoralne komponenty odporności oraz tym samym gotowość obronną organizmu.

Testowanie eksperymentalne wskazało, że dNT może być odpowiednim suplementem żywieniowym, rekomendowanym z zapobiegawczych programach zdrowotnych.


3.6.   Regeneracja tkanek miękkich jelita krętego przez dietę wzbogaconą o nukleotydy.

Nabłonek przewodu pokarmowego ma bardzo istotne znaczenie nie tylko w trawieniu i wchłanianiu pożywienia, ale także w przekazywaniu sygnałów antygenów i patogenów do tkanki limfatycznej jelit. Różne etapy i formy niedożywienia są wskazywane, jako najczęstsze powody dysfunkcji systemu immunologicznego.

Obecne badania naukowe nad nukleotydami dietetycznymi dochodzą do wniosku, że oligo i polinukleotydy, które są obecne w żywności (odżywianiu) pokazują kluczową część odżywiania, z powodu jego roli we wszystkich rodzajach procesów metabolicznych i energetycznych w organizmie ludzkim. Nukleotydy są podstawą dla syntezy kwasów nukleinowych przy regeneracji tkanek. Egzogeniczne nukleotydy są niezbędnymi kamieniami budowlanymi dla niektórych systemów komórkowych, które nie są w stanie używać endogennych zasobów, np. komórki czerwonych linii krwi (red blood line), białych linii krwi (white blood line), centralnego systemu nerwowego i częściowo komórkowego substraktu tkanki wątrobowej.

Większość dotychczasowych medycznych publikacji, wskazuje pozytywny wpływ nukleotydów dietetycznych na wzrost i dojrzewania nabłonka jelita. Poprzednio publikowaliśmy wyniki testów na modelach zwierzęcych, z podawaniem wyciągów zwierzęcych, z istotnym wpływem na wzrost odpowiedzi immunologicznej

3.6.1.Materiał i metoda

Badaniu poddano 3 miesięczne żeńskie osobniki myszy Balb/c, karmione:

1. Standardową dietą

2. Dietą wzbogaconą Imuregenem

3. Standardową dietą oraz wodą wzbogaconą suplementem Imuregen, przez okres 4 tygodni.

We wszystkich przypadkach używano preparatu Imuregen.

Dawka suplementu 100mg na 1 kg żywności. Lub 100mg na 1 litr wody zawierającej produkt Imuregen, wytwarzany przez Uniregen s.r.o,Nachod,Republika Czeska.

Próbki końcówek jelita krętego ze wszystkich grup były pobrane do testów histologicznych i do obserwacji w mikroskopie elektronowym rastrowym. Tkanka do badań histologicznych została przytwierdzona, pokryta parafiną, barwiona eozyną hematoksyliną i metodą sprawdzania kwaśnych mukopolisacharydów przez Hale-Mullera i badane w mikroskopie elektronowym.

Długość kosmków była oceniana morfometrycznie. Próbki dla elektronicznego mikroskopu rastrowego były osuszone przez hexamethyldisylazan, pokryte złotem i oceniane pod rastrowym mikroskopem elektronicznym Tesla BS 301.

3.6.2.Wyniki

Nie stwierdzono patologicznych zmian kosmków jelitowych w testowanych grupach. Największy wzrost kosmków jelit zaobserwowano w grupie # 3, którą karmiono standardową dietą i wodą uzupełnioną preparatem Imuregen. Ocena danych morfometrycznych wykazała istotną statystycznie różnicę w długości kosmków w grupach testowych. (wykres 1)
Morfologia wybranych osobników z grup 1 - 3 została pokazana jest na zdjęciach 1,2 i 3.
r6png

 Morfometryczna ocena wysokości kosmków (podszewki) końcówki jelita krętego

Graficzne podsumowanie wyników testu.
1. Dieta standardowa.
2. Dieta wzbogacona Imuregenem - dawka 100g/1kg
3. Suplementacja dietą pitną z Imuregenem (dieta standardowa + Imuregen w napoju - dawka 100 mg/l) (zwierzęta miały wolny dostęp do wody i jedzenia, karmienie eksperymentalne było podawane przez 4 tygodnie).

 r7png

3.6.3.Ocena statystyczna i wnioski:

Różnice zmierzonych wartości wysokości kosmków w grupie kontrolnej i obu grupach eksperymentalnych zostały ocenione za pomocą F-testu Snedecorova. Aby ocenić wartość zerowej hipotezy o różnicy średnich uśrednionych wartości zmierzonych, zastosowano t-test Studenta. Różnice w uśrednianiu średnich wartości wysokości kosmków zostały uznane za statystycznie istotne, jeśli wartość charakterystyki testowej była większa od istotnej wartości Kvantila dla ucznia w stopniu istotności 5% (p <0,05).

3.6.4.Wnioski

W tym eksperymencie zauważono statystycznie znaczący wzrost średniej długości kosmków końcówki jelita krętego myszy z grupy Blab/c po 4 tygodniach podawania mieszanki oligoi polinukleotydów w dietetycznym produkcie IMUREGEN, w porównaniu do grupy kontrolnej. Najbardziej znaczący wzrost został udowodniony w przypadku podawania Imuregenu w napojach. (p<0.005) niż w przypadku podawania z żywnością tego samego produktu (Imuregen) (p<0.025) . Nie było żadnych patologicznych zmian w kosmkach jelitowych w grupach eksperymentalnych. Ten eksperyment/test dowiódł pozytywnego wpływu zestawu nukleotydów w dietetycznym stymulowaniu odporności produktem Imuregen regeneracji i wzroście epitelu końcówki jelita krętego.


4.     Programy prewencyjne

4.1.   Uzupełnianie żywieniowe u dzieci w wieku przedszkolnym

Pojawia się coraz więcej dowodów, na to, że nawet w społecznościach o wysokim standardzie życia, istnieje nieodpowiednia podaż komponentów żywnościowych, która wymaga odpowiedniego rekompensowania żywienia. Było wiele wysiłków w ostatnich latach, dążących do zwiększenia jakości suplementacji. Razem z witaminami i minerałami rozpoznano i wprowadzono inne mikroelementy, jak: flavonoidy, DNA i nukleotydy. W tym paragrafie pracy badawczej celem było zweryfikowanie efektów podawania produktów z wysoką zawartością oligo i polinukleotydów na wzrost w populacji dziecięcej

4.1.1.Podsumowanie i metoda

Określona liczna dzieci przedszkolnych została podzielona na 2 grupy. Pierwsza z nich była suplementowana preparatem odżywczym IMUREGEN, a drugiej grupie podawano placebo. Przebieg suplementacji przedstawiono na rysunku 1.

r8png


Suplementację przeprowadzono w okresie 3 miesięcy na wiosnę i ponownie jesienią. W trakcie badania pobierano próbki śliny zawsze przed suplementacją i po suplementacji, zarówno wiosną, jak i jesienią. Stężenie lizozymy, SIgA oraz albumin było określane metodą prostej immunodyfuzji promieniowej. Wskaźnik wydzielania był obliczony z wartości SigA i albumin. Podczas suplementacji obserwowano rodzaje chorób/długość z punktu widzenia częstotliwości chorób oraz jej długości trwania. Rezultaty były opracowywane statystycznie za pomocą MSExcell i za pomocą dostępnego programu InStat 3. Dwie próbki od poszczególnych dzieci oceniano za pomocą testu T dwustronnej pary.

4.1.2.Wyniki

Porównując wartości grup suplementowanych i kontrolnych, z uzyskanych wyników wynika, że największe zmiany, które znaleźliśmy, dotyczyły wartości albuminy. Podczas gdy w suplementowanej grupie zawsze występowało zmniejszenie wartości albuminy (zmniejszona reakcja zapalna) po zakończeniu suplementacji produktem Imuregen, w grupie kontrolnej wzrost wartości nastąpił w obu sezonach testowych (wiosna i jesień) (rys.2).

Rys.2: Wartości albuminy w ślinie po suplementacji i w grupie kontrolnej

 r9png

Mniej wyraźne są zmiany wartości lizozymu, gdzie w kontrolowanych i uzupełnionych zmianach bardziej zauważalna była rytmiczność sezonowa i okołodobowa (rys. 3). Dopiero po suplementacji wiosną zauważono wyraźniejszy wzrost wartości lizozymu w grupie suplementowanej.

Rys. 3.: Wartość lizozymy w grupie kontrolnej i suplementowanej u dzieci

r10png

Znaleźliśmy podobne odkrycia w wartościach SIgA, gdzie istotną zmianę wykryto w grupie suplementowanej, tylko w próbce wiosennej. 

Wartości SIgA w grupie kontrolnej i suplementowanej u dzieci (średnie logi)

r11png

Jak wynika z wykresu 4, odkrycia z indeksu sekrecji (stosunek albumin / SIgA) są statystycznie bardzo ważne, na co wpływa głównie zmniejszenie podrażnienia zapalnego w grupie suplementowanej.

Stosunek SIgA / albumina w grupie kontrolnej i suplementowanej u dzieci (średnie logi)

r12png

Znacząca redukcja zachorowań w grupie dzieci, u których nastąpiło uzupełnienie, stanowi istotną korzyść z suplementacji produktem Imuregen. W grupie "pod wpływem" choroba zmniejszyła się o 50%, a statystycznie znacząco skróciła liczbę dni chorych u dzieci uzupełniających. Uważamy te ustalenia za korzystne również z punktu widzenia, że weryfikują znaczenie racjonalnego uzupełniania i dokumentowania Według opinii, recesywny trend dotyczący polityki uzupełniającej populacji dzieci nie jest dobrym rozwiązaniem, zdajemy sobie z tego sprawę szczególnie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, gdzie uzupełnianie głównie przez przetwory mleczne jest wspólną normą.


5.     Suplementacja dzieci w wieku szkolnym

5.1.   Romowie (populacja cygańska)

Przeprowadziliśmy złożoną obserwację dzieci ze szkoły podstawowej w Usti nad Łabą, jako wstępny test dla projektu SZO-RHN. W zakresie tego badania przyglądaliśmy się nie tylko ekonomicznym i socjalnym kryteriom, ale rozważaliśmy także aspekty zdrowotne. Na początku oszacowaliśmy informacje z literatury, pokazujące predyspozycję w kierunku wielu chorób, np. zwiększoną częstotliwość występowania nieprawidłowego działania tarczycy. Przyjęliśmy (rozpoczęliśmy) model suplementacji, w którym używaliśmy mleka humanizowanego (dodatkowo z nukleotydami - Imuregenem) z dziennym dodatkiem 150 nanogramms jodku potasu (przygotowanego przez firmę Nuticia Opocno). Suplement był podawany przez okres 2 miesięcy.

5.1.1.Podsumowanie i metoda

W grupie 120 romskich dzieci (Cyganów) pobraliśmy próbki śliny przed oraz po interwencji żywieniowej. Z całkowitej liczby 120 dzieci, otrzymaliśmy pary próbek dla 77 dzieci, czyli 64,%. 33 dzieci otrzymywały mleko z suplementem, 34 otrzymywało mleko bez suplementu. Dzieci otrzymywały codziennie mleko w ilości 200ml.

Otrzymane próbki śliny były oceniane metodą prostej immunodyfuzji promieniowej, oceniano wartości SIgA, albuminy i lizozymy. Ponownie użyto stosunku SIga oraz albuminy, aby określić wskaźnik wydzielania. Do oceny statystycznej użyto programu Microsoft Excel oraz InStat 3.

Wykres 1. Albumina w ślinie przed i po suplementacji (wartości logarytmiczne)

 r13png

Wykres 2.: Albumina w ślinie grupy kontrolnej

r14png

Wykres 3.: Albumina w ślinie dzieci suplementowanych

 r15png

 

 

5.1.2.Rezultaty i dyskusja (zielone: przed, niebieskie: po)

Wykres 4.: Wskaźnik wydzielania przed i po suplementacji (wartości logu)

r16png

Na wykresie 1 przedstawiono wartości albuminy w ślinie suplementowanych i niesuplementowanych dzieci przez oraz po wpływie żywieniowym. Jasne jest, że w grupie dzieci suplementowanych zaistniało znaczące obniżenie wartości albuminy ze średniej wartości 117mg/l śliny do wartości 79 mg/l śliny. Podczas gdy w grupie niesuplementowanej wartości nieznacznie wzrosły z 95 mg/l śliny do 105 mg/l śliny. Wyższe wartości w grupie kontrolnej pokazują przewlekłe podrażnienie zapalne, które także może być związane z stanem higieny jamy ustnej.

Zaskakujące są ustalenia dotyczące podwójnych/par albumin przed oraz po suplementacji, w grupie kontrolnej i w grupie suplementowanej. W grupie kontrolnej zachodziły w niektórych przypadkach wzrost i spadek wartości (wykres.2)

Z wykresu 3, jasno wynika bardzo znaczące obniżenie wyjątkowo wysokiego poziomu albuminy. Ten spadek jest tak znaczący, że dla wartości sygnalizujących stan zapalny (ponad 100mg/l śliny), po suplementacji Imuregenem tylko u 7 z początkowych 14 osobników zanotowano podwyższone wartości. Te zapisy dokumentują znaczące przeciw zapalne efekty nukleotydów, prawdopodobnie na podstawie aktywacji funkcji opornościowych układu odpornościowego GALT. Tak, jak dowiedliśmy na modelu zwierzęcym, znaczący wzrost i odbudowa kosmków jelitowych prowadzą prawdopodobnie nie tylko w kierunku wzmocnienia funkcji odpornościowych, ale także przez aktywację alfa i beta defensyn do kompleksowej poprawy homeostazy funkcji immunologicznych. Na wykresie 4, przedstawiono, iż produkcja własne IgA jest u dzieci suplementowanych jest znacznie bardziej widoczna, w stosunku do dzieci nie suplementowanych. Ważne jest przytoczenie tutaj, że wybrana grupa badanej populacji była często w deficycie żywieniowym, a jak dowiedzieliśmy się z wywiadu, dla większości dzieci dostarczana przez nas przekąska była drugim posiłkiem przez cały dzień.

5.1.3.Wnioski

Suplementacja żywieniowa mlekiem wzbogaconym przez nukleotydy (IMUREGEN) oraz polipeptydy znacząco wpływała na parametr odporności sekrecyjnej. Ten wynik jest bardziej widoczny/wyraźny w grupie dzieci romskich (Cygańskich) głównie z powodu pokrycia niezbędnych podstawowych potrzeb energetycznych. W kontekście opinii innych autorów, dowiedliśmy ważność ekoimmunologicznej interferencji żywieniowej w regulowaniu i podtrzymywaniu/utrzymywaniu homeostazy mechanizmów odpornościowych błon śluzowych.


6.     Nowe sposoby suplementacji

6.1.   Populacja seniorów

Znanych jest wiele składników jedzenia, które w obecnych badań epidmiolgicznych pokazują ważne korzyści w zapobieganiu guzom, chorobom sercowo-naczyniowym i autoimmunologicznym. Nawet gdy te składniki odżywcze mają znacznie większe znaczenie głównie w młodszym wieku, nie możemy nie doceniać jego efektów na zdrowie w wieku dojrzałym i u populacji starczej.

Po doświadczeniu w naszych placówkach pracy z podawaniem nukleotydów (gdy światowa literatura pokazuje więcej dowodów dotyczących ważności w odbudowie wielu funkcji fizjologicznych), rozpoczęliśmy badania nad wpływem nukleotydów w kompleksie preparatów, składających się z:

- 1 mg Imuregen

- 5 mg dihydroquercetine

- 50 mg wit.C

- 20 mg mleczanu cynku

Preparat był podawany grupom seniorów w różnych instytucjach w regionie Usteckim.

6.1.1.Podsumowanie i metoda

3-miesięczne podawanie produktu Imuregen 30 seniorom, było kontrolowane/porównywane z grupą 15 osobników, którym podawano placebo. Do sprawdzenia efektów użyliśmy próbek w zakresie normalnych kompleksowych badań prewencyjnych. Poza serią 17 parametrów odporności humoralnej, przyglądaliśmy się także jakości stanu psychicznego osobników oraz ich ogólne samopoczucie. Ocena została wykonana z wstępnego sprawdzenia parametrów oraz sprawdzenia, po zakończeniu programu.

6.1.2.Wyniki i dyskusja

Ocena wyników u obserwowanych osobników suplementowanych i nie suplementowanych była bardzo trudna, głównie z powodu różnorodności wiekowej grupy, a także często zauważano zmiany w badaniach wstępnych, które często sygnalizowały ważną chorobę. Poza tym, zanotowaliśmy znaczący wpływ na markery zapalne, gdzie udowodniliśmy spadek wartości białka C-reaktywnego z 75 do 43 mg/l (P=0,01). W połączeniu z tym stwierdziliśmy poprawę wartości składników komplementarnych - głównie C3, gdzie zanotowano wzrost z 96 do 123 mg (p=0, 001). Ważny jest także wzrost wartości prealbuminy z 0,221 mg/l do 233mg/l, głównie z powodu jego obniżenia w kontroli z 0,219 do 0,174mg/l (p=0,047). To pokazuje znaczący wzrost stanu odżywienia. Bardzo zaskakujące dla nas były zmiany w wartościach czynnika reumatycznego, gdzie po 3 miesiącach suplementacji odnotowano obniżenie (p=0,0039) w porównaniu do grupy kontrolnej (wykres1). To odpowiada znaczącemu obniżeniu się wartości krążących kompleksów immunologicznych, podczas gdy w grupie kontrolnej, nastąpił wzrost w wartościach. Poprawa w jakości odpowiedzi immunologicznej, nawet po krótkim okresie suplementacji została udokumentowana przez wzrost średnich wartości naturalnych przeciwciał (ksenoaglutininy- ang.xenoaglutinin), która w grupie kontrolnej nie wykazała żadnej zmiany.

Wykres 1.: Czynnik reumatoidalny przed i po suplementacji seniorów

r17png

6.1.3.Podsumowanie i wnioski

Wielokrotnie udowodniliśmy ważność suplementacji zawierającej nukleotydy w populacji seniorów. Bierzemy także pod uwagę dodatkowy efekt pozytywnej zmiany psychologicznej w próbce tej populacji. Wierzymy, że wpływ odżywczy ma znaczenie nawet w populacji seniorów, głównie z powodu pozytywnego wpływu na zdrowie i psychologiczne samopoczucie. Zgodnie z literaturą rozważamy potrzebę przyjrzenia się temu zagadnieniu, skoro spodziewany jest wzrost populacji seniorów w nadchodzących latach.

r18pngCzęść kliniczna

 

1.     Korzyści speleoterapii z dietą żywieniową dla leczenia schorzeń alergicznych.

Znaczący wzrost chorób alergicznych w populacji dziecięcej rodzi zadanie znalezienia innego, możliwego leczenia medycznego, które spotęgowałoby poprawę zdrowia u zaatakowanych dzieci. Jedną z możliwych dróg jest przeniesienie dzieci poza szkodliwe czynniki w środowisku domowym. Dla leczenia dzieci alergicznych w naszej republice użyto już zdolności różnych zakładów o odpowiednim klimacie do dodatkowego leczenia alergii. W zakresie poszukiwań zaobserwowaliśmy wpływ terapii speleologicznej na stan zdrowia osób z alergiami.

1.1.   Podsumowanie i metoda.

W pierwszym etapie porównaliśmy zdrowe osoby in situ (bez wysyłania ich do placówki leczniczej) z osobnikami alergicznymi, także bez wysyłania ich do placówki leczniczej oraz osobnikami alergicznymi, które przeszły dietę leczenia speleoterapią.

W pierwszej grupie osobników zdrowych obserwowaliśmy 23 dzieci w wieku 8-12 lat. W drugiej grupie alergików (bez pobytu w sanatorium) obserwowaliśmy 21 dzieci w tej samej średniej wieku. A trzeciej grupie obserwowaliśmy 31 dzieci, które przeszły 3 tygodniowy pobyt leczniczy w Złotych Górach z leczeniem speleoterapią (bez dodatków żywieniowych). We wszystkich obserwowanych przypadkach pobrano próbki przed rozpoczęciem badania, kolejne po 3 tygodniach suplementowania (dietą) i ostatnia próbka była pobrana 3 miesiące później. W ślinie oceniano wartości IgG, SIgA, IgM, lizozymy i albuminy. Wyniki były statystycznie obliczone z użyciem programu Microsoft Ecel oraz InSTAT 3.

1.2.   Wyniki i dyskusja

Z wykresu 1 jasno wynika, że wartości albuminy u osobników zdrowych były statystycznie znacznie niższe w porównaniu do dzieci alergicznych, które były wysłane do zakładu leczniczego oraz tych, które nie zostały tam wysłane. Te wartości praktycznie się nie zmieniły podczas całego przebiegu obserwacji grupy kontrolnej zdrowych dzieci. Także wartości albuminy ślinowej, u dzieci alergicznych, które nie były wysłane do placówki leczniczej nie pokazywały statystycznie znaczących zmian podczas całego okresu przebiegu obserwacji. Jednakże u dzieci, poddanych systemowi speleoterapii zaobserwowaliśmy znaczące obniżenie wartości albuminy, po przejściu leczenia speleoterapią. Ale po okresie 3 miesięcy wartości albuminy stopniowo zwiększały się. Pomimo tego, te wartości były znacząco niższe niż te obserwowane u dzieci alergicznych, które nie były wysłane do placówki leczniczej i nie było żadnej różnicy w wynikach u zdrowych dzieci.


 Wykres 1: Albumina ślinowa u dzieci i osób z alergią (wartości średnie i SD)

r19png

Wykres 2 pokazuje, że wartości SIgA są statystycznie znacząco wyższe u dzieci alergicznych, w stosunku do grupy kontrolnej. To jest także częściowo spowodowane zanieczyszczeniem śliny przez serum IgA. U dzieci alergicznych, które zostały poddane speleoterapii opisano znaczący spadek wartości SIgA, która trwała nawet w ostatniej pobranej próbce.    

Wykres 2: SIgA obserwowanej grupy dzieci (średnie wartości i SD)

r20png

Dynamiczne zmiany IgA i albuminy pokazują wartości wskaźnika sekrecji (wykres 3), gdzie znaleźliśmy ważny wzrost w drugiej pobranej próbce, a następnie zmniejszenie do niektórych wartości, jak u osób bez leczenia speleologicznego.

Wykres 3: Wskaźnik SIgA / albumina (wskaźnik wydzielania) (wartości średnie i SD)

r21png

1.3.   Wnioski

W pierwszej części udowodniliśmy wpływ pobytu terapeutycznego speleoterapii u dzieci z alergiami/schorzeniami alergicznymi. Uważamy za ważne, aby wielokrotnie śledzić ten efekt z użyciem dłuższego pobytu/diety leczniczej wraz z powrotem do innego leczenia, który mógłby pozytywnie wpłynąć na zdrowie/samopoczucie u populacji z alergiami. Z tego powodu rozpoczęliśmy leczenie/dietę speleoterapeutyczną w połączeniu z wpływem żywieniowym na dziecięcą populację.

r22png

Kontynuując badanie, przetestowaliśmy ogólnie 45 dzieci z astmą oskrzelową oraz 43 dzieci z przewlekłymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Jak widać na wykresie 1, nastąpiła wyraźna poprawa wyników, głównie u dzieci z dietą żywieniową (suplement z oligo i polipeptydami - Imuregen), grupy A i C. Wartości albuminy u osobników z astmą oskrzelową były statystycznie znacząco obniżone, podobnie w przypadku dzieci z chronicznymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Poprawa u dzieci bez suplementacji żywieniowej była mniej

-zauważalna, ale udowodniona. Ogólne ustalenia są zgodne z literaturą źródłową, która prezentuje, że nawet krótka suplementacja odpowiednią dawką suplementu może prowadzić do szybkiej modyfikacji parametrów immunologicznych. Kontynuujemy to badanie oceną wyników próbek, pobranych po 6 miesiącach po przejściu przez terapię dietetyczną

2.     Wpływ na stan zdrowia u osób z klinicznymi objawami zespołu przewlekłego zmęczenia z definicją zakażenia EBV

Objawom kliniczny, zespołu chronicznego zmęczenia towarzyszy występowanie wielu przewlekłych infekcji, niewydolność pokarmowa (braki żelaza) i inne, aż do dzisiaj, nieokreślone choroby. Jest jasne, że diagnoza chronicznego zespołu zmęczenia jest wyrazem niezdolności medycyny, do bliższego zdefiniowania i określenia całej grupy chorób. Aspekty chronicznej infekcji EBV, odpowiednio syndrom poliherpetik, (studia autorów Japońskich), są ciągłym obiektem światowej literatury.

Wszystkie osoby pod wpływem tego klinicznego syndromu pokazują razem z opisem klinicznym osłabienie/zmęczenie, także wysoki wynik kryteriów Holmesa. W zakresie pełnej obserwacji i leczenia tego syndromu, użyliśmy poza leczeniem czynnikami transmitowalnymi także możliwość suplementacji żywieniowej u obserwowanych osobników, poprzez dostarczanie minerałów, a także dla tego badania produktu IMUREGEN, zawierającego polipeptydy, oligo i polinukleotydy.

2.1.   Podsumowanie i metoda

Zaprosiliśmy do grupy badawczej 26 pacjentów, połowie podawano placebo, a połowie produkt IMUREGEN w dawce 2 x 2 kapsułki dziennie przez okres 3 miesięcy. Przed o po suplementacji żywieniowej przeprowadzono kompleksowe sprawdzenie immunologiczne, obserwowanie parametrów odporności humoralnej, odpowiedzi przeciwciał przeciwko wirusom heretycznym (HSV1, HSV2, HSV6) oraz w kierunku CMV i EBV. Odporność komórkową badano za pomocą immunofenotypowości metodą cytometrii przepływowej. Bazując na wynikach z modelu zwierzęcego, położyliśmy nacisk głównie na spontaniczną cytotoksyczność populacji komórkowej (NK -natural killers)

2.2.   Wyniki

Wyniki przedstawiono na wykresie 1. Podczas gdy w grupie placebo, nie wykryto znaczących zmian, w subpopulacji limfocytów, w grupie suplementowanej nukleotydami zwiększyła się liczba komórek ze średniej wartości 257 do 354 komórek w mikrolitrach surowicy (p=0,000913)

Limfocyty NK w zakażeniu EBV po interwencji żywieniowej. (N- suplementowani, P-placebo)

r23png

Razem z polepszonymi wynikami w subpopulacji komórkowej limfocytów nastąpiła także poprawa parametrów kryteriów Holmesa, ważne polepszenie objawów klinicznych oraz poprawa testów funkcjonalnych wątroby.

2.3.   Wnioski

Poprzez suplementację żywnościową osiągnęliśmy ważne dostosowanie parametrów laboratoryjnych i klinicznych wskazań objawów u pacjentów z chronicznym zespołem zmęczenia wywołanym wirusem EBV.

 

3.     Suplementacja pacjentów z alergią wziewną, spowodowaną przez roztocza kurzu domowego.

Ciągły wzrost symptomów alergii wziewnych na świecie, tak samo jak w naszej republice, stanowi poważny problem zdrowotny. Obecnie oceniamy epidemiologiczne badanie, wykonane w regionie Usteckim, więcej niż 50% respondentów ma pozytywny całkowity wynik IgE lub specyficzne przeciwciała IgE przeciwko alergenom wziewnym, alergenom żywnościowym i na latex. W tej populacji przykłady z pozytywną odpowiedzią alergiczną występują u ponad 30% osób z wyraźnymi klinicznymi prezentacjami alergii wziewnej. Poza tradycyjnym leczeniem chorób alergicznych, widzimy coraz częściej stosowane na świecie zabiegi żywieniowe, nie tylko w celu zapobiegawczym (kobiety w ciąży), ale także, aby przyspieszyć odpowiednie podstawowe leczenie.

3.1.   Podsumowanie i metoda

Stopniowo włączamy do grup osoby z alergiami wziewnymi, zdefiniowane poprzez kliniczne objawy połączone z aktywnością swoistych przeciwciał IgE przeciwko alergenowi d1. (Dermatophagoides pteronyssinus). U wszystkich osobników przeprowadzono kompleksowe badanie alergenów wziewnych używając zestawu diagnostycznego przygotowanego przez firmę Phadiatop. Ponadto obserwowano wartości całkowitych IgE, wartości ECP, wartości podstawowych białek i wartości eozynofilów. W tym fragmencie skupimy się do pierwszego wyniku badania, gdzie do tradycyjnego leczenia dodaliśmy suplement z nukleotydami w ilości dwóch kapsułek dziennie oraz pojedynczą szczepionkę przeciwko roztoczom w kurzu domowym. Ogólnie suplementowano 12 osób, a placebo było podawane 8 osobom.

3.2.   Wyniki i dyskusja

Wyniki u suplementowanych pacjentów z alergią oddechową poddanych standardowemu leczeniu; poddanych standardowemu leczeniu ze szczepionką i suplementacją oraz poddanych standardowemu leczeniu ze szczepionką i podawanym placebo, są przedstawione na wykresie 1.

Infuence of supplementing with nucleotides on de-sensibleness with alergen d1

r24png

Z wykresu wynika, że przebieg nieczułości od badania wstępnego przez roku stosowania suplementacji nukleotydami razem ze szczepionką znacznie bardziej skuteczny. Statystycznie ważne jest obniżenie przeciwciał przeciwko d1, w porównaniu z grupą spożywającą placebo, jednakże nawet w tej grupie jest zauważalne ważny wpływ szczepienia. Ta poprawa jest prawdopodobnie spowodowana przez proces naprawy, odnowienia błony śluzowej jelit z indukcją innych mediatorów, które wpływają na rozpoznawanie danego leku i jego działanie. Obliczamy również możliwość indukcji kolejnych mechanizmów regulujących na poziomie komórkowym, a także poziom procesów immunologicznych w błonie śluzowej jelit (betalyziny, mucyny),itp. Zamierzamy kontynuować badanie tego problematycznego zagadnienia. Szybka poprawa objawów klinicznych u osób z dolegliwościami alergii oddechowej, prowadzi do używania podobnego leczenia przy objawach alergii pokarmowej oraz atopowej.

4.     Suplementacja nukleotydami w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego

Przewlekłym nieswoistym stanom zapalnym przewodu pokarmowego, towarzyszą często wysokie spadki energetyczne oraz mikroelementów. Zmiany w swoistej odpowiedzi immunologicznej oraz w nieswoistej odpowiedzi są badane głównie u pacjentów z klinicznymi objawami, i dokłada się ciągłych wysiłków do określenia szczegółowej definicji patogenezy (przyczyny powstawania) tych chorób. Uwagę na to zagadnienie zostało zgłoszone przez zespół medyczny ze szpitala w Usti nad Labem, kierowanym przez profesora Bitera, na początku lat 70-tych. Współpracujemy z tym szpitalem w regularnych ramach czasowych. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi odkryciami, próbujemy zrównoważyć skutki chronicznego zapalenia na parametry odpowiedzi immunologicznej u pacjentów ze WZJG i chorób Crohna-Leśniowskiego. W tym badaniu zwróciliśmy uwagę na kwestie suplementacji energetycznej za pomocą DNA i nukleotydów w grupie 30 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

4.1.   Podsumowanie metody

Dla tego badania wybraliśmy 30 pacjentów chorych na WZJG z określonym przebiegiem klinicznym, zweryfikowane histopatologicznie. Obserwujemy 17 kobiet, średnia wieku 63,5 (w przedziale od 44 do 90 lat) oraz 13 mężczyzn, średnia wieku 65,7 (w przedziale od 38 do 79 lat).

Wszyscy obserwowani pacjenci byli suplementowani produktem IMUREGEN z wysoką zawartością oligo i polinukleotydów, obserwowano ich immunologię przez okres 2 miesięcy przy suplementacji w ilości: 2-6 tabletek dziennie (w zależności od fizycznej wagi pacjenta). Próbki kontrolne były pobrane/sprawdzone po 6 miesiącach od rozpoczęcia suplementacji. W tej części badania skupiliśmy się na następujących parametrach odporności humoralnej, a głównie na wskaźnikach stanu zapalnego i wskaźniku stanu odżywienia.

4.2.   Wyniki i dyskusja

Na wykresie 1 przedstawiono wartości albumin na początku badania, po podaniu suplementu, a w trzecim przykładzie są wartości po 6 miesiącach po podaniu produktu Imuregen. Stwierdziliśmy, że statystycznie ważny jest wzrost wartości prealbumin pomiędzy pierwszym, a drugim badaniem, oraz pomiędzy pierwszym, a trzecim badaniem, co dokumentuje poprawę nie tylko w poziomie odżywienia, ale także poprawę działania układu odpornościowego u obserwowanych osób. Wyższy poziom prealbumin dokumentuje wyższy poziom funkcji immunoregulujących organizmu. Jest powszechnie znane, że preabuminy mają strukturę bardzo bliską do elementów grasicy (Tymozyna), odgrywających rolę modulatora odpowiedzi odpornościowej komórek T. Znaleźliśmy również ważną reakcję w obserwowanych parametrach składowych dopełniacza C3 (wykres 2).

Wykres 1: Prealbuminy w WZJG, suplementacja z Imuregenem

r25png

Stwierdziliśmy, że ważne ze statystycznego punktu widzenia jest obniżeni wartości C3,praktycznie u wszystkich obserwowanych osób, co dokumentuje z jednej strony obniżenie reakcji przewlekłego zapalenia, a z drugiej strony znacznie zmniejszone zużycie składnika C# (wykres 2). Odpowiada to dynamice zmian wartości immunoglobulin klasy M. Gdzie po pierwszym wzroście wartości po suplementacji, dochodzi do normalizacji wartości. Ta normalizacja dokumentuje istotnie niższą zmianę zakaźną i prawdopodobnie zwiększoną zdolność odporności sekrecyjnej do wyrównania impulsów antygenowych poprzez przewód pokarmowo-jelitowy (GI = Gastro-Intestinal). To wskazuje, że nukleotydy przyczyniają się (tak samo jak w testach modelowych) do przyspieszenia naprawy błony śluzowej przewodu pokarmowego, zwiększają wytwarzanie mucyny i innych nieswoistych składników odporności, takich jak lizozymu i betadefenzyn. Wraz z tym dostosowaniem, możemy także przedstawić ważne poczucie zadowolenia pacjentów objętych takim leczeniem. Ze względu na to, że podstawowa grupa zarejestrowanych pacjentów szpitala im. Masaryka w mieście Ústí nad Labem jest kompleksowa / wystarczająco szeroka i dobrze zdefiniowana klinicznie, uważamy, że korzystne jest monitorowanie tych osób. Nie tylko z punktu widzenia wpływu na odżywianie, ale także z uwagi na bardziej szczegółową klasyfikację immunogenetyczną. W ramach tego badania stwierdziliśmy, że choroba z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w coraz większym stopniu wpływa na pacjentów z dysfunkcją trypsyny (stwierdzenie deficytu ZZ alfa 1 antytrypsyny), co zdarza się u tych chorych 40 razy częściej niż w normalnej populacji.

Wykres 3.: Wpływ suplementacji Imuregen na parametry składowe dopełniacza C3

r26png

Wartości IgM po suplementacji produktem Imuregen u chorych z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy

r27png

4.3.   Wnioski

Nasze wyniki dowodzą, że suplementacja nukleotydami dietetycznymi przyczynia się znacznie do naprawy funkcji immunologicznych osób cierpiących z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

4.4.   Wnioski końcowe

W zakresie tego projektu rozważaliśmy możliwość używania produktu wytwarzanego w Republice Czeskiej, odpowiedniego dla suplementacji żywieniowej, w medycynie klinicznej i zapobiegawczej.

W porównaniu do innych produktów DNA, stwierdziliśmy, że produkt krajowej produkcji oparty na oligo i polinukleotydach ma praktycznie takie same efekty, jak ekonomicznie drogie produkty DNA, przygotowane z drożdży (niemiecka firma SIGMA).

Dokumentujemy jego zapobiegawcze używanie w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w populacji osób starszych. Dokumentujemy także wpływ w kilku przypadkach klinicznych na określonych chorobach, jak zademonstrowano w badaniach eksperymentalnych wykonanych w ramach tego projektu.

Pozytywne doświadczenie z tym produktem (IMUREGEN) włączając jego finansowa przystępność prowadzi do sformułowania sugestii możliwości szerokiego używania tego produktu (Imuregen) w zaleceniach programu używania napojów. Szczególnie dla populacji, która wykonując pracę zawodową jest zasadniczo narażona na zwiększone ryzyko oddziaływania szkodliwych emisji chemicznych i fizycznych.

Bazując na naszych wnioskach, rekomendujemy używanie formuły produktu: oligo i polinukleotydów (Imuregen) razem z mieszanką flawonoidów (oleju z pestek grejpfruta) oraz witaminą C i niewielką ilością cynku.

W badaniu pilotażowym sprawdziliśmy efekt tej formuły/miksu w krótkiej serii testów na pracownikach firmy GLAVERBEL (producent szkła przemysłowego).

Mieliśmy możliwość zdefiniowania spożycia napojów zawierających powyżej zdefiniowaną formułę i wyników tego eksperymentu (za pomocą systemu komputerowego). Doszliśmy do wniosku, że podawanie tej formuły w krytycznym okresie epidemii grypy 2003/204 prowadziło do znaczącej redukcji zachorować wśród pracowników.

Bazując na tych wynikach/danych zarekomendowaliśmy, razem z Instytutem Medycyny Pracy/SZU (Profesor Cirkt), szeroki zakres zastosowania do innych produkcji przemysłowych - miejsc pracy ze zwiększonym ryzykiem narażenia zdrowia.

Obecnie, napój zawierający powyżej wspomnianą formułę (oligo i polinukleotydów - Imuregen) razem z miksem flavonoidów - oleju z pestek grejpfruta oraz witaminą C i niewielką ilością cynku) została zaprogramowana i zaakceptowana przez Naczelnego Higienistę Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej do dystrybucji i sprzedaży publicznej. Napój jest produkowany przez firmę Good Water w Republice Czeskiej.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.


Literatura: 

1.Agostoni, C., Gianni, M. , Gamboni, M. et al. : Characterictics of the new milks for infants: fatty acids, nucleotides, selenium. Acta Biomed Ateneo Parmense ., 68, 1997, s. 29 - 34.

2.Almansouri, H. M. S. , Yamamoto, S., Kulkarni, A. D. et al.: Effect of Dietary and Nucleotides on Murine Allergic Rhinitis. The American Journal of the Medical Sciences.,312, 1996, c.5, s. 202 - 205.

3.Arnaud, A. , Lopez-Pedrosa, J. M., Torres, M. I., Gill, A. : Dietary nukleotides modulate mitochondrial funktion of intestinal mucosa in weanling rats with chronic diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr, August 1, 2003, 37 (2): s. 124-31.

4.Axelsson, I., Flodmark, C. E. , Tacconi, M. et al. : The influence of dietary nukleotides on erythrocyte membrane fatty acids and plasma lipids in preterm infants. Acta paediatr 86, 1997, s. 539-544.

5.Barness, L. A. : Dietary Sources of Nucleotides - From Breast Milk to Weaning, J Nutr., 124, 1994, s. 128 - 130.

6.Berthold, K., CraIN, p. f., Gouni, I. et al. : Evidence for incorporation of intact dietay pyrimidine nucleosides into hepatic RNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92, 1995, 10123 - 10127.

7.Bower R. H., Cerra , F. B., Bershadsky, B. et al. : Early enteral administration of a formula supplemented With arginine, nukleotides, and fish oil in intensive care unit patients: results of a multicenter, prospective, randomized, clinical trial. : Crit Care Med 1995, Mar 23(3),s.436 - 49.

8.Buren, C. T. Kulkarni, A. D., Rudolph, F. B. : The role of nucleotides in adult nutrition. J Nutr , 1994, Jan, 124 , Suppl. 1, s. 160 - 164.

9.Calder, P. C. :Dietary nucleic acids and TH1/Th2 balance: a clue to cow s milk allergy? . Clin.and Exp. Allergy, 2000, Volume 30, s. 908 - 911.

10.Carver, j. D. : Dietary Nucleotides: Cellular Immune, Intestinal and Hepatic Systém Effects. J Nutr 1994, Jan., 124 Suppl 1, s. 144 - 148.

11.Carver, J. D. , Pimentel, B., Cox, W. I. et al. : Dietary nucleotide effects upon immune function in infants. Pediatrics, 1991, Aug, 88(2), s. 359 - 63.

12.Carver, J. D., Saste, M., Sosa, R. et al. : The Effects of Dietary Nucleotides on Intestinal Blood FloW in Preterm Infants. Pediatric Research52, 2002, c.3, s. 425 - 429.

13.Carver, J. D. : Dietary nucleotides: effects on the immune and gastrointersticial systems. Acta Paediatr Suppl., 1999, 88(430). S. 83 - 8.

14.Carver, J. D. , Walker, A. : The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional Biochemistry , 6, 1995, s. 58 - 72.

15.Cosgrove, M., Davies, D. P., Jenkins, H. R. : Nucleotide supplementation and the growth of term small for gestational age infants. Archives of Disease in Childhood, 74, 1996, s. 122 - 125.

16.Cosgrove, M. : Perinatal and infant nutrition. Nucleotides. Nutrition, 1998, 14(10), s. 748 - 51.

17.Cunningham-Rundles, S., Ho Lin, D.: Nutrition and the Immune Systém of the Gut. Nutrition, 1998, c.14, s. 573 - 579.

18.Šolic, M., Gašic, S., Vasilijic, S. et al.: A nucleoside analoque, 7-thia-8- oxoguanosine stimulates proliferation of thymocytes in vitro. Immunology Letters , 1999, c. 69, s. 293 - 300.

19.Demeneix, B. A., Boussif, O., Zanta, M. A. et al.: Delivery of polynucleotides With polyamine lipids and polymers. Nucleosides/Nucleotides , 1997, 16(7-9), s. 1121 - 1127.

20.Gil, A.: Modulation of the immune response mediated by dietary nucleotides. Eur J Clin Nutr, 2002, 56 Suppl. 3, s. 1 - 4.

21.Goodman, G. M., Reitz, A. B., Chen, R. et al. : Selective Modulation of Elements of the Immune Systém by Low Molecular Weight Nucleosides. The Journal of Pharmatology and Exp. Therapeutics, 1995, 274, c. 3, s. 1552 - 1557.

22.Grimble, G. K. : Why are dietary nucleotides essential nutrients?. BbritishJournal of Nutrition, 1996, c.76, s. 475 - 478.

23.Grimble, G. K., Westwood, O. M. R.: Nucleotides. In: Nutrition and Immunology, edit.: Gershwin, M. E., German, J. B., Keen, C. L., Humana Press, 2000.

24.Guo, Z., Heydari, A., Richardson, A.: Nucleotide excision repair of actively transcribel versus nontranscribed DNA in rat hepatocytes: effect of age and dietary restriction. Exp Cell Res, 1998, 245(1), s. 228 - 238.

25.Hamosh, M.: Introduction: Should Infant Formulas Be Supplemented With Bioactive Compoments and Conditionally Essential Nutrients Present in Human Milk?. The Journal of Nutrition , 1997, c.5, s. 971 - 974.

26.He, F., Tuomola, E, Arvilommi, H. et al.:Modulation of human humoral immune response through orally administered bovine colostrum. FENS Immunology and Medical Microbiology , 2001, c. 31, s. 93 - 96.

27.Chen, T., Wang, M., Liang, Y. et al.: A Nucleoside - Nucleotide Mixture May Reduce Memory Deterioration in Old Senescence - Accelerated Mice. Journal of Nutrition, 2000, c. 130, 3085 - 3089.

28.Iijima, S., Tsujinaka, T., Kishibuchi, M. et all. : A Total Parenteal Nutrition Solution Supplemented With a Nucleoside and Nucleotide Mixture Sustains Intestinal Integrity, but Does Not Stimulate Intestinal Function after Massive Bowel Resection in Rats. J. Nutr. , 1996, c. 126, s. 589 - 595.

29.Jackson, C. D., Weis, C., Miller, B. J., James, S. J.: Dietary Nucleotides: Effects on Cell Proliferation Following Partial Hepatectomy in Rats Fed NIH-31, AIN-76A, or Folate/Methyl-Deficient Diets. The Journal of Nutrition , 27 , 1997, c.5, s. 834 - 837.

30.Jackson, C. D., Weis, C., Miller, B. J. et all. : Comparison of cell proliferation following partial hepatectomy in rats fed NIH - 31 or semipurified AIN-76A diets: effects of nucleic acid supplementation. FNutrition Research, 15, 1995, c.10, s. 1487 - 1495.

31.Jackson, C. D., Weis, C., Miller, B. J. et all. : Dietary Nucleotides: Effects on Cell Proliferation Folowing Partial Hepatectomy in Rats Fed NIH - 31, AIN - 76A, or Folate/Methyl-Deficient Diets. J.Nutr., 127, 1997s. 835 - 837.

32.Jyonouchi, H., Sun, S., Winship, T. et all. : Dietary Ribonucleotides Modulate type 1 and type 2 T-Helper Cell Responses against Ovalbumin in Young BALB / cJ Mice. Journal of Nutritio, 2001, c. 131, 1165 - 1170.

33.Jyonouchi, H.:Nucleotide actions on humoral immune responses. J Nutr, 1994, 124 (1 Suppl), s. 138 - 143.

34.Jyonouchi, H., Sun, S., Sato, A. S.:Nucleotide - Free Diet Suppresses Antigen - Driven Cytokine Production by Primed T Cells: Effectsd of Supplemental Nucleotides and Dietary Fatty Acids. Nutrition,12, 1996, c.9, 608 - 615.

 35.Jyonouchi, H.: Nucleotide Action on Humoral Immune Responses. J Nutr. ,1994, c. 124, s. 138 - 143.

36.Kolopp-Sarda, M., Béné, M. C., Allaire, J. M. et all. : Kinetics of specific salivary IgA responses in man after oral challenge by a Ribosomal immunostimulant. J. Immunopharmac, 1997, c.3. s. 181 - 186.

37.Kulkarni, A. D., Rudolphu, F. B.: The role of dietary sources of nucleotides in immune function a review. J Nutr, 1994, 124 s. 1442 - 1446.

38.Kulkarni, A. D., Fanslow, W. C., Rudolph, F. B. et all.: Effect of Dietary nucleotides on response to bacterial infections. J Parenter Enteral Nutr, 1986, 10(2), s. 169 - 171.

39.Leach, J. L., Baxter, J. H., Molitor, B. E. et all.: Total potentially available nucleosides of human milk by stage of lactation. J. of Clinical Nutrition , 1995, c. 61, 1224 - 1230.

40.Lesourd,B. M., Mazari, L. : Immune responses during recovery from protein-energy malnutrition. Clinical Nutrition,16, 1997, c.16, s. 37 - 46.

41.Leite, L. H., Moreira-Vaz, E., Rosa, G. Et all. : The influence of dietary nucleotides and long-chain polyunsattrated fatty acids on the incorporation of (3H) arachidonic acid on experimental liver cirrhousis. Arch Latinoam. Nutr, 2000, 50(3), s. 257 - 264.

42.Levy, J. : Immunonutrition: The Pediatric Experience. Nutrition, 1998,c.14, s. 641 - 647.

43.López-Navarro, A. T., Orteega, M. A., Peragón, J. et all.: Deprivation of Dietary Nucleotides Decreases Protein Synthesis in the Liver and Small Intestine in Rats. Gastroenterology, 1996, c. 110, s. 1760 - 1769.

44.Martinez-Augustin, O., Bozza, J. j., Lucena, J. et all.: Dietary nucleotides might influence the humoral immune response against cows milk proteins in preterm neonates. Biol Neonate, 1997, 71(4), s. 215 - 223.

45.Mc Garrity, S. T., Stephenson, A. H., Webster, R. O.: Regulation of human neutrophil functions by adenine nucleotides. J of Immunology , 142(6), 1986.

 46.Mc Cluskie, M. J., Davis, H. L. : Oral, intrarectal and intranasal immunizations using CpG and non-CpG olygodeoxynucleotides as adjuvants. Vacina, 2001, c.19, s. 413 - 422.

47.Nagafuchi, S., Totsuka, M., Hachimura, S. et all.: Dietary Nucleotides Increase the Proportion of a TCR Subset of Inraepithelial Lymphocytes (IEL) and IL - 7 Production by Intestinal Epithelial Cells (IEC), Implications for Modification of Cellular and Molecular Cross-talk between IEL and IEC by Dietary Nucleotides. Biotechnol.Biochem, 2000, c. 64(7), s. 1459 - 1465.

48.Ortega, M. A. , Nunéz, M. C., Gil, A. et all.: Dietary Nucleotides Accelerate Intestinal Recovery after Food Deprivation in Old Rats. J. Nutr., 125,1995, s. 1413 - 1418.

49.Ouellette, A. J.: Paneth Cells and Innate Immunity in the Crypt Microenvironment. Gastroenterology, 1997, c.113, s. 1779 - 1784.

50.Péréz, M. J., Suaréz, A., Goméz-Cappilla, J. A. et all.:Dietary Nucleotide Supplementation Reduces Thiocetamide-Induced Liver Fibrosis in Rats. J.Nutr, 2002, c. 132. s. 652 - 657.

51.Pickering, L. K., Granoff, D. M. , Erickson, J. R. et all.: Modulation of the Immune Systém by Human Milk and Infant Formula Containing Nucleotides. Pediatrics, 101, 1998, c.2, s.242 - 249.

52.Pisetsky, D. S. , Reich, Ch. F.: Inhibition of Murine Macrophage IL - 12 Production by Natural and Synthetic DNA. Clinical Immunology, 96, 2000, c. 3, s. 198 - 204.

53.Pisetsky, D. S.: Mechanisms of immune stimulation by bacterial DNA. Springer Semin Immunopathol, c. 22, 2000, s. 21 - 33.

54.Richter, J., Šíma, P., Pelech, L. et all.:Nukleotidy a jejich význam ve výžive, prevenci a imunite. Hygiena, 41, 1996, c.6, s. 319 - 323.

55.Rudolph, F. B. Introduction. J. Nutr , 124, 1994, s. 1431 - 1432.

56.Sánchez-Pozo, A., Ramírez, M., Gil, A. et all.: Dietary Nucleotides Enhance Plasma Lecithin Cholesterol Acyl Transferase Activity and Apolipoprotein A-IV Concentration in Preterm Newborn Infants. Pediatric Research, 37, 1995, c.37, s. 328 - 333.

 57.Stoesser, G., Sterk, P., Tuli, M.A. et all.: The EMBL Nucleotide Sequence Database. Nucleic Acids Research, 25, 1997, c.1, s. 7 - 13.

58.Sudo, N., Aiba, Y., Takaty, A. et all.: Dietary nucleic acids promote a shift in Th1/Th2 balance toward Th1-dominant immunity. Clin. And Exp. Allergy, 30, 2000, s. 979 - 987.

59.Sukumar, P., Loo, A., Adolphe, R. et all.:Dietary Nucleotides Augment Dextran Sulfate Sodium-Induced Distal Colitis in Rats. J Nutr., 129, 1999, s. 1377 - 1381.

60.Torres-Lopez, M. I., Fernandez, I., Fontana, L. et all.: Influence of dietaray nucleotides on liver structural recovery and hepatocyte binuclearity in cirrhosis induced by thioacedamide. Gut, 38, 1996, s. 260 - 264.

61.Uauy, R., Quan, R., Gil, A.:Role of Nucleotides in Intestinal Development and Repair: Implications for Infant Nutrition. J Nutr., 124, 1994, s. 1436 - 1441.

62.Walker, W. A. :Exogenous Nucleotides and Gastrointersticial Immunity.Transplantion Proceedings, 28, c. 5, 1996, 2438 - 2441.

63.Walker, W. A.: Nucleotides and Nutrition : Role as Dietary Supplement. J. Nutr. 124, 1994, s. 121 - 123.

64.Weighardt, H., Feterowski, C., Veit, M. et all.: Increased Resistance Against Acute Polymicrobial Sepsis in Mice Challenged with Immunostimulatory CpG Oligodeoxynucleotides Is Related to an Enhanced Innate Effector Cell Response. J. of Immunology, 2000, c. 165, s. 4537 - 4543.

65.Wild, J. S., Sur, S.: CpG Oligonucleotide modulation of allergic inflammation. Allergy, 2001. c. 56, s. 365 - 376.

66.Yamauchi, K., Hales, N. W., Robinson, S. M. et all. : Dietary nucleotides prevent decrease in cellular immunity in ground-based microgravity analog. J. Appl. Physiol, c. 93, 2002, s. 161 - 166.

 67.Yamamoto, S., Wang, M. F., Adjei, A. A. et all.: Role of Nucleotides and nucleotides in the immune systém, gut reparation after injury, and brain function. Nutrition, 1997, 13(4), s. 372 - 4.

68.Yu VY.: The role of dietary nucleotides in neonatal and infant nutrition. Singapore Med J., 39(4), 1998, s. 45 - 50.

69.Zhao, Q., Temsamani, J., Iadarola, P. L. et all.: Effect of Different Chemically Modified \oligodeoxynucleotides on Immune Stimulation. Biochemical Pharmatology, 51, 1996, s. 173 - 181.

70.Zello, G. A., Wykes, L. J., Ball, R. O. et all.: Recent Advances in Methods of Assessing Dietay Amino Acid Requirements for Adult Humans. J Nutr., 125, 1995, s. 2907 - 2915.

71.Zimmermann, H.: Extracellular metabolism of ATP and other nucleotides. Naunyn-Schmiedeberg s Arch Pharmacol, 2000, c. 362, s. 299 - 309.

 

Publishing of grant IGA NJ - 688-3

1) Šíma, P., Richter, J., Lajcíková, A., Turek, B.: Ochranné nápoje v pracovním lékaiství. Šeské pracovní lékaiství 4, 2003, 4, s.182-186.

2) Richter, J., Šíma, P., Turek, B.: Pusobení nukleotidu a antioxidantu v ochranných nápojích. Sborník souhrnu XXVII. Kongres pracovního lékaiství s mezinárodní úcastí, Hradec Králové, 15.-17.10.2003.

 3) Turek, B., Šíma, P., Richter, J., Virtová, M.: Význam imunonutrice a suplementace výživy pro zdraví obyvatelstva v 21.století. 21. Výrocní svetový kongres na téma Transformace ceské a slovenské spolecnosti na prahu nového milénia a její úloha v soucasném globálním svete, Plzen, 24.-30.6.2002.

4) Turek, B., Šíma, P., Richter, J.: Soucasné možnosti ochrany organizmu výživou. Výrocní svetový kongres na téma Transformace ceské a slovenské spolecnosti na prahu nového milénia a její úloha v soucasném globálním svete, Plzen, 24.-30.6.2002.

5) Svozil, V., Jirka, Z., Šíma, P., Richter, J., Weigl, E.: Speleoterapie ve XXI.století. Výrocní svetový kongres na téma Transformace ceské a slovenské spolecnosti na prahu nového milénia a její úloha v soucasném globálním svete, Plzen, 24.-30.6.2002.

6) Šíma, P., Richter, J.: Imunonutrice. Sborník 19.pracovní imunologické konference Šeské imunologické spolecnosti „Jak se organismus brání stoupající záteži cizorodých antigenu“, Velké Karlovice, 25.-27.10.2002, s.13-20.

7) Šíma, P., Richter, J.: Imunonutrice. XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékaiství, Rožnov pod Radhoštem, 28.5.-30.5.2003.

8) Slížová, D., Šíma, P., Richter, J., Krs, O.: Dietary nucleotide extracts promote growth and regeneration of ileum epithelia. Abstract - Morphology 2003, Hradec Králové, 15.-16.9.2003.

9) Šíma, P.: Specifické složky stravy ve vztahu k imunite. Spolecnost pro výživu - konference Výživa a potraviny 2003, 11.-13.11.2003, Pardubice.

 10) Richter, J., Richterová, S., Šíma, P., Pfeifer, I.: Výsledky výživových intervencí. Sborník konference Výživa a zdraví, Teplice 2002.

11) Richter, J., Richterová, S., Král, V., Pfeifer, I., Jílek, D., Šíma, P., Drnek, F.: Ovlivnení parametru salivární imunity u rómských detí. Alergie 4, 2002, s. 80.

12) Richter, J., Jílek, D., Král, V., Malý, U., Weigl, E., Svozil, E., Šíma, P., Vorderwinkler, A.: Vliv speleoterapie na ukazatele salivární imunity. 4th International ISCA Congress, 21.-27.10.2002, Postojna, Slovenia

13) Richter, J., Jílek, D., Král, V., Malý, U., Weigl, E., Svozil, E., Šíma, P., Vorderwinkler, A.: Vliv speleoterapie na ukazatele salivární imunity. Alergie 4, 2002, s. 80-81.

 

14) Richter, J., Richterová, S., Král, V., Pfeifer, I., Jílek, D., Šíma, P., Drnek, F: Salivární imunita u rómských detí. Alergie 4, 2002, s. 80-81.

15) Richter, J., Richterová, S., Šíma, P., Pfeifer, I., Turek, B.: Imunita a výživa. IX. Interdisciplinární konference s mezinárodní úcastí „Optimální pusobení telesné záteže a výživy“, 5.-7.9.2002, Hradec Králové.

16) Richter, J., Šíma, P., Richterová, S., Pfeifer, I., Turek, B.: Imunologické metody ke zjištování výživového stavu. Sborník konference Výživa a zdraví, Teplice 2002.

 17) Richter, J., Richterová, S., Šíma, P., Pfeifer, I., Turek, B.: Patologie výživy a její odraz v imunite. Sborník konference Výživa a zdraví, Teplice 2002.

18) Richter, J., Richterová, S., Šíma, P., Pfeifer, I.: Výsledky výživových intervencí. Sborník konference Výživa a zdraví, Teplice 2002.

19) Richter, J., Šíma, P., Richterová, S., Turek, B.: Nové piístupy ve výžive - funkcní strava. IX. Interdisciplinární konference s mezinárodní úcastí „Optimální pusobení telesné záteže a výživy“, 5.-7.9.2002, Hradec Králové.

20) Šíma, P., Turek, B., Richter, J.: Nové piístupy ve výžive obyvatelstva v 21. století: imunonutrice, ekonutrice a ekoimunonutrice. Výživa a potraviny (v tisku)

21) Richter, J., Holajová, K., Jílek, D., Král, V., Pohoiská, J.: Mohou virové infekce ovlivnit výskyt alergických onemocnení? (v tisku)

22) Richter, J., Šíma, P., Pfeifer, I., Turek, B., Cikrt, M.: Nukleotidy a jejich význam ve zdraví a nemoci. (v tisku)

23) Richter, J.: Naše praktické zkušenosti s IMUNOREM® (v tisku)

24) Richter, J., Richterová, S., Šíma, P., Pfeifer, I., Turek, B.: Patologie výživy a její odraz v imunite (v tisku)

25) Šíma, P., Richter, J.: Imunonutrice. Imunologický zpravodaj 18, 2003, 1, s.9-13.

 26) Richter, J., Šíma, P., Richterová, S., Pfeifer, I., Turek, B.: Imunologické metody ke zjištování výživového stavu ( v tisku)

27) Richter, J., Pfeifer, I., Stiborová, I.: Mapování nového problému - prevalence infekce Helicobacter pylori v detské populaci (v tisku - Hygiena 1/2004)

28) Richter, J., Stiborová, I., Král, V., Jílek, D.: Piímý prukaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici. Praktický lékai 82, 2002, 4, s. 205-207.

29) Šíma, P.: Ekoimunonutrice jako prevence onemocnení. Univerzita 3.veku, Vysoká škola v Plzni, 20.11.2003, Plzen. (piednáška)

30) Šíma, P.: Imunita ve vztahu k výžive a globalizaci. Sdružení praktických lékaiu ŠR, Karlovy Vary, 9.12.2003 (piednáška)

31) Šíma, P.: Novinky v mikrobiologii. Šeský rozhlas 2, poiad Káva o ctvrté, 13.2.2003 rozhlasové vysílání).

32) Šíma, P.: Prevence recidivy chiipky. Rádio Impuls, 13.3.2003 (rozhlasové vysílání).

33) Šíma, P.: Prevence infekcních nemocí. Šeský rozhlas 2, Praha, 13.3.2003 (rozhlasové vysílání)

34) Šíma, P., Turek, B.: Význam imunonutrice. Šeský rozhlas 2, poiad Káva o ctvrté, 17.4.2003 (rozhlasové vysílání).

 35) Šíma, P.: Prevence infekcních nemocí. Šeský rozhlas 2, poiad Dobré ráno, 16.10.2003 (rozhlasové vysílání).

36) Šíma, P., Turek, B.: Poradna zdraví. Šeský rozhlas 2, poiad Káva o ctvrté, 4.11.2003 (rozhlasové vysílání).

37) Šíma, P.: Úloha výživy v prevenci infekcních onemocnení. Šeský rozhlas 2, poiad Dobré ráno (rozhlasové vysílání)

38)Šíma, P., Turek, B., Richter, J., Nove piístupy ve výžive obyvatelstva v 21. století: imunonutrice, ekonutrice a